Kim Henriksen

  metteovehar citeretfor 2 år siden
  er denne bogs tese, at det moderne menneske, befriet for det før-individualistiske samfunds hæmmende bånd, som på en gang gav det tryghed og indskrænkede dets udfoldelsesmuligheder, ikke har vundet frihed i den positive betydning, at det er blevet frit til at realisere sit individuelle jeg; det vil sige: til at lade sine intellektuelle, emotionelle og sanselige potentialiteter komme til udtryk. Skønt friheden har givet mennesket uafhængighed og rationalitet, har den også gjort det ensomt og dermed usikkert og magtesløst. Denne isolation er uudholdelig og stiller individet overfor det alternativ enten at befri sig for frihedens byrde ved at søge tilflugt i nye former for afhængighed og underkastelse eller at stræbe efter at nå til den fulde realisering af positiv frihed, som bygger på menneskets individualitet
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  Historien syntes at give beviser for, at det var muligt for mennesket at være sin egen herre, selv at træffe afgørelser og at tænke og føle, som det anså det for rigtigst. Dette, fuldt og helt at lade mennesket kunne give udtryk for sine muligheder syntes at være det mål, som den sociale udvikling hastigt nærmede sig. Principperne i økonomisk liberalisme, politisk demokrati, religionsfrihed og individualisme i det personlige liv gav udtryk for længslen efter frihed og syntes også at bringe menneskeheden nærmere henimod virkeliggørelsen af denne drøm.
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  Historien syntes at give beviser for, at det var muligt for mennesket at være sin egen herre, selv at træffe afgørelser og at tænke og føle, som det anså det for rigtigst. Dette, fuldt og helt at lade mennesket kunne give udtryk for sine muligheder syntes at være det mål, som den sociale udvikling hastigt nærmede sig. Principperne i økonomisk liberalisme, politisk demokrati, religionsfrihed og individualisme i det personlige liv gav udtryk for længslen efter frihed og syntes også at bringe menneskeheden nærmere henimod virkeliggørelsen af denne drøm
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  Samfundet må tæmme det, samtidig med at det indrømmer det en vis direkte tilfredsstillelse af biologiske – og derfor uudryddelige instinkter; men først og fremmest må samfundet forædle og behændigt holde menneskets oprindelige impulser i ave. Som følge af denne samfundets undertrykkelse af medfødte impulser og drifter sker der noget mirakuløst: de undertrykte drifter forvandles til drivkræfter, som er kulturelt værdifulde og således kommer til at danne grundlaget for den menneskelige kultur
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  smukkeste såvel som de mest frastødende tilbøjeligheder i mennesket er ikke en del af en uforanderlig og biologisk given menneskelig natur, men et resultat af den samfundsudvikling, der skaber mennesket. Med andre ord: samfundet har ikke blot en undertrykkende funktion – men det har det altså også – det har ligeledes en skabende funktion. Menneskets natur, dets lidenskaber og dets angstfølelse er kulturprodukter; i virkeligheden er mennesket selv den vigtigste frembringelse, det fornemste resultat af de uafbrudte menneskelige bestræbelser, som er nedfældet i det, vi kalder ’historien’.
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  Men mennesket skabtes ikke kun af historien – historien skabes af mennesket. Løsningen på dette tilsyneladende paradoks udgør socialpsykologiens hovedopgave
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  vedopgave. Dens mission er at vise, ikke blot hvordan lidenskaber, ønsker og ambitioner og angstfølelser ændrer karakter og udvikles som resultater af den sociale udvikling, men også, hvorledes menneskets virkelyst og handlekraft efter at være blevet ledt ind i bestemte baner, bliver til produktive kræfter, som former den sociale proces
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  Skønt der ikke kan tales om nogen uforanderlig menneskenatur, kan vi ikke betragte den menneskelige natur som værende af ubegrænset smidighed og føjelighed, og i stand til at tilpasse sig hvilke som helst forhold uden at udvikle sin egen psykologiske dynamik. Selv om den menneskelige natur er et produkt af den historiske evolution, er der i den visse naturgivne mekanismer og love, som det er psykologiens opgave at finde frem til og klarlægge
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  Medens et individ i dette som i det første tilfælde tilpasser sig visse ydre omstændigheder, skaber denne form for tilpasning noget nyt, vækker nye tilbøjeligheder og ny frygtfølelse. Enhver neurose er et eksempel på denne dynamiske tilpasning; det er i særlig grad en tilpasning til ydre vilkår (navnlig den tidlige barndoms), der i sig selv er irrationelle og, alment sagt, ugunstige for barnets vækst og udvikling
  metteovehar citeretfor 2 år siden
  I modsætning til disse behov, er der andre, som er en uundværlig, uløselig del af menneskets natur og absolut må tilfredsstilles, nemlig de behov, der er rodfæstede i menneskets fysiologiske struktur: sult, tørst, behovet for søvn, og så videre
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)