Herman Hesse

Sidhartha

b8234558246har citeretfor 4 år siden
Dəs­tə­maz xe­yir­li idi, am­ma su gü­nah­la­rı yu­yub apar­mır, ağ­lın atə­şi­ni sön­dür­mür, ürə­yin qor­xu­la­rı­nı əri­də bil­mir­di. Qur­ban­gə­tir­mə mə­ra­sim­lə­ri və Al­la­ha itaət əlay­dı. Am­ma mə­yər bu ye­tər­liy­di­mi? Mə­yər qur­ban­lar xoş­bəxt­lik aça­rıy­dı­mı?
Ninihar citeretfor 2 år siden
Dəs­tə­maz xe­yir­li idi, am­ma su gü­nah­la­rı yu­yub apar­mır, ağ­lın atə­şi­ni sön­dür­mür, ürə­yin qor­xu­la­rı­nı əri­də bil­mir­di. Qur­ban­gə­tir­mə mə­ra­sim­lə­ri və Al­la­ha itaət əlay­dı. Am­ma mə­yər bu ye­tər­liy­di­mi? Mə­yər qur­ban­lar xoş­bəxt­lik aça­rıy­dı­mı? Bəs al­lah­lar? Gö­rə­sən, Prad­ca­pa­ti hər şe­yi ya­ra­dan­dı­mı?
Mir Ismail Alihar citeretfor 4 år siden
də­rin­li­yin ax­ta­rı­şın­da di­bə­cən get­mək yax­şı­dır
Gunel Najafovahar citeretfor 7 måneder siden
Bi­li­yi ötür­mək olar, müd­rik­li­yi­sə heç vaxt. Onu tap­maq olar, onun­la ya­şa­maq olar, onu öz yel­kə­ni­nə çe­vi­rə bi­lər­sən, onun­la mö­cü­zə­lər yara­darsan, am­ma onu sö­zə çe­vir­mək, ki­mə­sə öy­rət­mək qey­ri-müm­kün­dür.
Jeyhun Safaraliyevhar citeretsidste år
Bun­dan be­lə ba­xış­la­rı­mı gö­zəl qa­dın­lar­dan giz­lə­dən de­yi­ləm.
Jeyhun Safaraliyevhar citeretsidste år
– Bu, mə­nə heç la­zım da de­yil, – Sidd­hart­ha ca­vab ver­di. – Qoy be­lə mö­cü­zə­lə­ri qo­ca sa­man­lar öy­rən­sin­lər.
Jeyhun Safaraliyevhar citeretsidste år
hə­qi­qə­tin ye­ga­nə qəd­dar düş­mə­ni nə­zə­riy­yə­dir.
Jeyhun Safaraliyevhar citeretsidste år
Bə­li, biz tə­səl­li ta­pı­rıq, qı­sa müd­dət kə­si­yin­də fi­kir­lə­ri­mi­zə hökm­ran­lıq edə bi­li­rik və eyni us­ta­lıq­la özü­müz-özü­mü­zü al­da­dı­rıq. Am­ma yo­lun ən əsa­sı­nın sər­hə­di­nə be­lə ya­xın­laş­mı­rıq.
Jeyhun Safaraliyevhar citeretsidste år
Sidd­hart­ha əyin-ba­şı­nı yol­da qar­şı­sı­na çı­xan ilk di­lən­çi brah­ma­na ba­ğış­la­dı. İn­di onun ge­yi­mi yal­nız yan sar­ğı­sın­dan və tor­paq rəng­li ko­bud çi­yin­lik­dən iba­rət idi. Bi­şmiş qi­da­dan ta­ma­mi­lə im­ti­na edən gənc sa­man gün­də bir də­fə ye­mək­lə ki­fa­yət­lə­nir­di. On beş gün­lük oruc­dan son­ra isə əməl­li arıq­la­mış­dı. Hə­qi­qə­tə dorğu millənmiş ba­xış­la­rın­da san­ki alov şö­lə­lə­nir­di, arıq­la­mış bar­maq­la­rı­nın dır­naq­la­rı uzan­mış, üzü­nü saq­qal bas­mış­dı. Tə­sa­dü­fən qa­dın­la rast­la­şan ba­xış­la­rı buz bağ­la­mış­dı; yo­lu şə­hər­dən dü­şər­kən rast­laş­dı­ğı dəbdəbəli geyinmiş in­san­ları görəndə ağ­zı­nı büz­ürdü. Ta­cir­lə­rin mal, fa­hi­şə­lə­rin bə­dən al­ve­ri, xan­la­rın ov əy­lən­cə­lə­ri, mər­hum yi­yə­lə­ri­nin göz yaş­la­rı, hə­kim­lə­rin xəs­tə qay­ğı­la­rı, ka­hin­lə­rin ayin­lə­ri, sev­gi­li­lə­rin ah-uf­la­rı onun ba­xış­la­rı­na la­yiq de­yil­di. Ha­mı­sı pis qo­xu­yur­du, bun­lar gö­zəl­lik, xoş­bəxt­lik adı al­tın­da ölüm­dən və fa­ni­lik­dən sa­va­yı bir şey de­yil­di. Bu dün­ya­nın da­dı acıy­dı. Hə­yat iş­gən­cəy­di.
Bəhlul Vəliyevhar citeretsidste år
Bəs yer üzün­də mü­qəd­dəs sa­yı­lan və eh­ti­ram­la xa­tır­la­nan şey­lər ne­cə ol­sun?!

Sidd­hart­ha dos­tu­na sus­maq­la ca­vab ver­di. O, Qo­vin­da­nın de­dik­lə­ri üzə­rin­də uzun müd­dət fi­kir­ləş­di və bu nə­ti­cə­yə gəl­di:

“Bə­li, in­di­yə­dək mü­qəd­dəs say­dı­ğı­mın han­sı bi­ri əbə­di hə­qi­qət­dir? Nə­yə ina­nım?” Ba­şı­nı bu­lla­dı.
Bəhlul Vəliyevhar citeretsidste år
„Dün­ya elə sə­nin ru­hun­dur“, – or­da be­lə de­yi­lir­di.
Ali Alizadahar citeretfor 3 år siden
Bi­li­yi ötür­mək olar, müd­rik­li­yi­sə heç vaxt
Kanan Kananhar citeretfor 3 år siden
Müd­rik ada­mın baş­qa­sı­na çat­dır­ma­sı məq­sə­di­lə söy­lə­di­yi ağı­llı söz hə­mi­şə ax­maq bir nə­ti­cə­yə çev­ri­lir.
Kanan Kananhar citeretfor 3 år siden
, ba­lıq, mal və quş əti ye­yir, ada­mı tən­bəl və qay­ğı­sız edən ça­xır içir, şah­mat və qu­mar oy­na­yır, rəq­qas qa­dın­lar­dan həzz alır, kə­ca­və­də yır­ğa­la­nır və yum­şaq yor­ğan-dö­şək­də ya­tır­dı. Am­ma ye­nə də özü­nü baş­qa­la­rı ki­mi sa­ya bil­mir, hə­lə də ət­raf­da­kı­la­ra sa­ma­nın dün­yə­vi olan şey­lə­rə qar­şı ke­çir­di­yi riş­xənd his­si­lə nə­zər sa­lır­dı. Ka­mas­va­mi xəs­tə­lə­nən­də, hirs­lə­nən­də, in­ci­yən­də, qay­ğı­lar onu üs­tə­lə­yən­də Sidd­hart­ha bü­tün bun­la­ra yün­gül is­teh­za ilə ya­naş­maq­la ki­fa­yət­lə­nir­di. Am­ma möv­süm­lər bir-bi­ri­ni əvəz­lə­dik­cə bu is­teh­za aza­lır və üs­tün­lük his­si küt­lə­şir­di. Get-ge­də var­la­nan Sidd­hart­ha özü də uşa­ğa ox­şa­yan in­san­la­ra bən­zə­mə­yə baş­la­yır və qor­xaq­la­şır­dı. Bu ox­şar­lıq art­dıq­ca on­la­ra pa­xıl­lıq his­si də ar­tır­dı
Mina Ahmadlihar citeretfor 3 år siden
Dəs­tə­maz xe­yir­li idi, am­ma su gü­nah­la­rı yu­yub apar­mır, ağ­lın atə­şi­ni sön­dür­mür, ürə­yin qor­xu­la­rı­nı əri­də bil­mir­di.
rose 1724har citeretfor 3 måneder siden
Mə­nin üçün yer üzün­də ən əsas şey sev­gi­dir. Fi­kir­lə dün­ya­nı də­lib keç­mək, onu izah et­mək, ona nif­rət et­mək qoy mü­tə­fək­kir­lə­rin işi ol­sun
rose 1724har citeretfor 3 måneder siden
Axır-əv­vəl bi­ri­nin də­yər ver­di­yi hə­qi­qət di­gə­ri­nə sə­feh bir şey ki­mi gö­rü­nə bi­lər
rose 1724har citeretfor 3 måneder siden
dün­ya mü­kəm­mə­lli­yə çat­maq üçün uzun yol ge­di­lə­si qey­ri-mü­kəm­məl bir şey de­yil. Ək­si­nə, o, əbə­di mü­kəm­məl olub, ola­caq da
rose 1724har citeretfor 3 måneder siden
is­tə­ni­lən hə­qi­qə­tin tər­si də hə­qi­qət­dir
rose 1724har citeretfor 3 måneder siden
Bi­li­yi ötür­mək olar, müd­rik­li­yi­sə heç vaxt. Onu tap­maq olar, onun­la ya­şa­maq olar, onu öz yel­kə­ni­nə çe­vi­rə bi­lər­sən, onun­la mö­cü­zə­lər yara­darsan, am­ma onu sö­zə çe­vir­mək, ki­mə­sə öy­rət­mək qey­ri-müm­kün­dür
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)