bookmate game
Gratis
Leonora Christina Ulfeldt

Jammers-minde. En egenhændig skiedring of hendes fangenskab i Blaataarn i aarene 1663–1685

  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  ieg ingen ledige Tiimer haffuer, [ia?] att en (for andre affskylig) Røtte mig endoc tienner til Tiidskortning.
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  Ieg saae lenge paa hender, skammede mig offuer henders V-forskammenhed oc offuer den Spott, hun giorde sig selffuer, ellers irrede ded mig ey meere end Hundene derris Bieffen, thi ieg actede begge lige meget[41].
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  Der wii komme lided bedre frem, saae ieg den bekiente v-dydige Birgitte Vlfelt, som sig glædde[40]. Hun haffde sig paa en Postwogn begiffuet; bag hender saed en Karl til Anseen som en Studenter. Hun kiørte langs Stranden. Der ieg wente mig om til den Siide, stoed hun op i Wognen oc loe aff all sin Mact, høyt skingrende
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  bleffue mine Demants Ørringe war oc nogle Ducater, ieg vdi Lær indsyed haffde om mit eene Knæ;
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  Gud forblindede dennem alligewel
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  erpaa søgte Abel Cathr. med sin Haand paa ett himlig Sted
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  er hun wille drage mig Sercken aff, bad ieg den att beholde. Ney, soer hun wed sin Siæl ey att torde.
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  I icke miste ded; ded skal altsammen forseglis oc Eder til beste forwaris, ded haffuer, som Gud! Dronningen sagt
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  en bad ieg om att maatte beholde. »Nein« (suarte Hoffmesterinnen)
  Anastasiahar citeretfor 2 år siden
  a trinde Perler om min Hatt oc en Ring med en Demant v
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)