Bøger
Søren Kierkegaard

Sygdommen til døden

Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Afgjørelsen er først, naar Mennesket er bragt til det Yderste, saa der menneskelig talt ingen Mulighed er. Da gjælder det, om han vil troe, at for Gud er Alt muligt, det er, om han vil troe.
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
n phantastisk rive et Menneske saaledes hen, at det blot bliver en Beruselse. Det kan være et Menneske som var det ikke til at holde ud at være til for Gud,
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Men fordi et Menneske saaledes er blevet phantastisk, og derfor fortvivlet, saa kan han dog, skjøndt det oftest bliver aabenbart, ret godt leve hen, være Menneske som det synes, beskjæftiget med det Timelige, gifte sig, avle Børn, være æret og anseet – og man mærker det maaskee ikke, at han i dybere Forstand mangler et Selv.
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Naar Følelsen saaledes bliver phantastisk, da forflygtiges Selvet blot mere og mere, det bliver tilsidst en Slags abstrakt Følsomhed, der umenneskeligt ikke tilhører noget Menneske, men umenneskeligt saa at sige følsomt participerer
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Menneskeheden in abstracto. Som den Gigtsvage ikke er sin sandselige Følelse mægtig, men denne er i Vindens og Veierligets Vold, saa han uvilkaarligt mærker det paa sig, naar der er Forandring i Luften o. s. v., saaledes med Den, hvis Følelse er blevet phantastisk,
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Hvad Følelse, Erkjendelse, Villie et Menneske har, beroer dog til syvende og sidst paa, hvad Phantasie han har, det vil sige paa, hvorledes Dette reflekterer sig,
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Selvet sundt og frit fra Fortvivlelse, naar det, just ved at have fortvivlet, sig selv gjennemsigtigt grunder i Gud.
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Thi Selvet er Synthesen, hvor det Endelige er det Begrændsende, det Uendelige det Udvidende. Uendelighedens Fortvivlelse er derfor det Phantastiske, det Grændseløse; t
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Men bestemme Fortvivlelsen kan man kun ved dens Modsatte;
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Uendelighedens Fortvivlelse er at mangle Endelighed.
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Ved at see den Mængde Mennesker omkring sig, ved at faae travlt med allehaande verdslige Anliggender, ved at blive klog paa, hvorledes det gaaer til i Verden, glemmer saa et saadant Menneske sig selv, hvad han, guddommelig forstaaet, hedder, tør ikke troe paa sig selv, finder det for voveligt at være
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
sig selv, langt lettere og sikkrere at være som de Andre, at blive en Efterabelse, at blive Numerus, med i Mængden.
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
nerethed og Indskrænkethed. I Verden tales der egentlig blot om intellectuel eller æsthetisk Indskrænkethed eller om det Ligegyldige, om hvilket der da altid er meest Tale i Verden; thi Verdslighed er just at tillægge det Ligegyldige uendelig Værd.
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
At mangle Uendelighed er fortvivlet Begrændsethed, Bornerethed. Hermed er dog naturligviis kun, ethisk, Tale om Bor
Randi Balle Stougaardhar citeretfor 9 måneder siden
Fortvivlelse være Noget, der laae i Menneskenaturen som saadan, det er, saa var det ikke Fortvivlelse; den vilde være Noget, der hænd
Randi Balle Stougaardhar citeretsidste år
Spidsborgerlighed mangler Mulighed som Opvækkelse fra Aandløshed. Thi Spidsborgerlighed mener at raade over Muligheden, at have narret denne uhyre Elasticitet ind i det
Randi Balle Stougaardhar citeretsidste år
Thi for at blive opmærksom paa sit Selv og paa Gud, maa Phantasien svinge et Menneske høiere end til det Sandsynliges Dunstkreds,
Randi Balle Stougaardhar citeretsidste år
Med Spidsborgerlighed, Trivialitet, som ogsaa væsentligen mangler Mulighed, forholder det sig noget anderledes. Spidsborgerlighed er Aandløshed, Determinisme og Fatalisme er Aands-Fortvivlelse; men Aandløshed er ogsaa Fortvivlelse.
Randi Balle Stougaardhar citeretsidste år
Det er derfor med dens Bestaaen som med Aandedrættet (Respirationen), * der er en Ind- og Udaanden.
Randi Balle Stougaardhar citeretsidste år
Deterministen, Fatalisten er fortvivlet, og har som Fortvivlet tabt sit Selv, fordi Alt er for ham Nødvendighed
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)