Undervisning er dannelse, Alexander von Oettingen
Bøger
Alexander von Oettingen

Undervisning er dannelse

Læs
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Det er i undervisningen, vi forstår, hvordan verden hænger sammen, og hvilket ansvar vi selv har. Og når dannelse handler om, at børn skal blive socialt forankrede og forankrede i verden med alle dens muligheder og udfordringer, så er undervisningen den nødvendige og paradoksale omvej.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Verden og undervisningen forandrer sig løbende, men selvfølgelig ikke i den samme hastighed. Heldigvis. Tænk blot på, hvordan undervisningen ville se ud, hvis den forandrede sig fra time til time og med samme hastighed som produkter på markedet eller den digitale teknologi. Skolens undervisning har sin egen tid og kræver sin egen tid, men det gør den ikke tidløs eller statisk.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Den sidste og tredje etiske fordring til undervisningen er rettet mod personforholdet. Fordi undervisningen skal føre eleverne videre i deres personlige dannelsesproces, skal fagene også række ud over deres egen snævre faglighed. De skal bringes i spil i forhold til andre fagligheder og perspektiver. Matematikkens logikker skal mødes med noderne i musikken, og fysikkens love skal give nye perspektiver til religionernes gudsopfattelser. Undervisning må ikke isolere eleven, men tværtimod udvide hans eller hendes erkendelse og interesse på en mangfoldig måde. Viden er ikke privat, den knytter an til en offentlig og fælles samtale.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Når det drejer sig om det etiske aspekt i pædagogikken eller undervisningen, er vi tilbøjelige til at gribe til de store etiske tænkere og traditioner. Aristoteles’ dydsetik, Løgstrups fænomenologiske etik eller Kants pligtetik. Klaus Prange derimod spørger, om der ikke også ligger en pædagogisk begrundet etisk fordring til læreren i undervisningen? Når vi handler pædagogisk, står vi altid med et etisk ansvar.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
”Mennesket er den eneste skabning, der skal opdrages”. Sådan indleder den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant sine forelæsninger over pædagogik, der udkom i 1803.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
I skolens undervisning formidles det almene, men i de dannende samtaler tager eleverne personligt stilling til, hvad de mener et godt liv er, og hvilket fælles ansvar de har. I samtalen og i vejledningen står læreren ikke bedrevidende over for eleverne, og hun har ikke alle svar. Vejledende samtaler er vejledende, fordi begge parter er søgende om mulige svar.

Vekslen mellem design study og design practice

Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Viden forpligter, kunne man sige, og derfor må læreren gennem sin undervisning sørge for, at eleverne får et personligt og konkret forhold til deres viden. Det er derfor, lærere meget ofte opfordrer deres elever til at forholde sig nysgerrigt, åbent eller kritisk til et emne og komme med deres egne bud.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
De skal formidle særlige erkendelses- og arbejdsformer og dermed vise eleverne måder, hvorpå verden kan forstås. Undervisningen skal pege ud over fagene, og den skal kunne anvendes til løsning af forskellige problemstillinger.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Undervisning handler ikke om at vise et under, men om at vise det, som ligger under.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Og måske væsentligst så er tavleundervisning en måde, hvorpå læreren kan skabe fællesskab og styrke det faglige og sociale sammenhold, fordi alle er sammen om det samme under lærerens kyndige vejledning.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
tavleundervisning er faktisk rigtig god, når lærere har brug for at give kollektive beskeder og skabe overblik og koordinere dagens indhold. Har alle hørt, at bussen til svømmehallen kører kl. 13.15, og ved alle, hvem de skal følges med? Her er røv-til-bænk-formen brugbar.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Derfor er undervisning – i modsætning til læring – et pædagogisk-didaktisk kernebegreb, fordi det er en måde at møde elevernes læring på. Undervisning kan ikke garantere læring, der er ingen direkte vej, men den kan sandsynliggøre og skabe rammer for, at eleverne lærer.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Undervisning er social, fordi vi altid er sammen i undervisningen. I modsætning til læring kan undervisning sagtens udliciteres. Læreren kan godt lade være med at komme til undervisningen og bede andre om at undervise for sig. Men vi kan ikke lade andre lære for os.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
”Læringen lærer sig selv”, som den tyske sociolog Niklas Luhmann meget fint formulerede det. Læring har ikke brug for en lærer. Undervisning, derimod, fungerer slet ikke uden lærere, fag og elever. Og i den opdragende undervisning hænger læring og undervisning sammen og er alligevel helt adskilte. De henviser til hinanden, men er vidt forskellige.
Læring er egentlig ikke oprindeligt et pædagogisk begreb, men snarere et antropologisk begreb. Det hører med til vores natur, at vi kan lære. Vi har en læringsnatur, sagde den franske filosof Jean-Jacques Rousseau i midten af 1700-tallet. Vi kan alle have svært ved at lære, og det kan nogle gange tage lang tid at lære, men vi kan ikke ikke-lære. Læring er permanent og individuel. Vi må altid lære selv.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
den opdragende undervisning kobles sagens objektive strukturer med elevens selvvirksomme og subjektive erfaringer. Hvis eleverne bare gætter på, hvad læreren synes, de skal svare, eller blindt tilpasser sig andres mening, så lærer de ikke noget. Og det er ikke undervisningens hensigt. Opdragende undervisning frisætter tværtimod elevernes selvvirksomme dømme- og handlekraft.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
opdragende undervisning opfordrer lærerne eleverne til at forbinde deres viden og færdigheder med personlige holdninger og stillingtagen. Ét er, hvordan sagen eller indholdet fremstår i sig selv. Noget andet er, hvordan eleverne selvvirksomt indoptager de faglige strukturer, som indholdet eller sagen rummer. I den opdragende undervisning skal læreren bringe to elementer sammen. På den ene side indholdet med dets ’objektivitet’ og vidensstrukturer og på den anden side elevernes ’subjektivitet’, deres egne erfaringer og læringsproces. I den opdragende undervisning lærer eleverne at kunne selv.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Hvad er det for en undervisning, elevens dannelsesproces egentlig har brug for? Hvordan skal den struktureres og i hvilke rammer? Hvis udgangspunktet er, at mennesket – eller vi kunne sige Ludwig – ikke bare er produkt af sine omgivelser og heller ikke bare følger en indre naturlig udvikling, hvad er det så for en undervisning dette menneske kræver? Hvilken undervisning har Ludwig brug for, hvis han skal lære selv at give sit liv en form og et indhold? Kort sagt: Hvilken undervisning kan på samme tid sætte et menneske fri og involvere det i et fællesskab? Det var på den baggrund, at Herbart udviklede forestillingen om opdragende undervisning frem for bare undervisning.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
Herbart havde den klare opfattelse, at undervisning og opdragelse hænger sammen og også skal hænge sammen. Derfor talte han om ’opdragende undervisning’ og mente dermed, at den viden, som lærere formidler til deres elever, altid må sættes sammen med et personligt ansvar. Eleverne må gøre den nye viden til deres egen og handle i overensstemmelse med den.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
godt eksempel på evidensforskning, som er brugbar for lærerne i deres daglige praksis, er den tyske professor i pædagogik og uddannelsesforsker Hilbert Meyers ti didaktiske kriterier for god og effektiv undervisning. Langt de fleste, hvis ikke alle, lærere har stiftet bekendtskab med Meyer på læreruddannelsen. Derfor gengiver jeg her hans ti kriterier i ikke-prioriteret rækkefølge og suppleret med mine beskrivelser og eksempler. Alle ti er hver for sig og tilsammen afgørende for en effektfuld undervisning.
Karsten Vestergaard
Karsten Vestergaardhar citeretsidste år
vi på lærernes målforståelser i dag, peger de i forskellige retninger. Eller udtrykt anderledes: Lærerne kan sagtens håndtere både det styrende og orienterende element. De har en nuanceret forståelse af mål, som spænder fra at forstå mål som et styringsinstrument til at forstå dem som en didaktisk orientering, der sætter retning og perspektiv for deres undervisning. De fleste lærere skelner behændigt mellem, hvornår de arbejder med mål for at dokumentere og styre, og hvornår de bruger dem til at didaktisere og kvalificere deres undervisning.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)